مدیران

صفحه اصلی مدیران

مدیران

 

مدیرعامل

مدیر عامل شرکت خانه

 

مهندس هادی اسماعیلی نوش آبادی

سمت : مدیرعامل ونائب رئیس هیات مدیره

     
هیئت مدیره

هیئت مدیره شرکت خانه

 

مهندس محمد رضا پورزرگر

سمت : رییس هیات مدیره

     
معاونان

معاون شرکت خانه

 

بهنام نبی زاده

سمت : معاون مالی واداری عضوهیات مدیره

     

معاون شرکت خانه

 

مهندس ابراهیم عمادی

سمت : معاون شهرسازی و مسکن اجتماعی

     

معاون شرکت خانه

 

مهندس کاوه کاویانی

سمت : معاون فنی و اجرایی